Paralelní svety (2001)

导演: Petr Václav
主演: 卡瑞尔·罗登 / Lenka Vlasáková
类型: 剧情
制片国家/地区: 捷克 / 法国 / 荷兰
语言: 捷克语
上映日期: 2001-03-08
片长: 100 分钟
又名: Mondes parallèles, Les / Parallel Worlds
IMDb链接: tt0241802
暂无评分

Paralelní svety的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

我要写影评

Paralelní svety的影评 · · · · · · (全部 0 条)


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Paralelní svety的评论:
feed: rss 2.0