Alvorada Vermelha 的全部演职员

> 去 Alvorada Vermelha 的页面

导演: 朱奥胡格拉达玛塔

类型: 剧情, 纪录片, 短片

地区: 葡萄牙, 中国澳门

片长: 27分钟