Tender Comrade (1943)

导演: 爱德华·迪麦特雷克
主演: 金吉·罗杰斯 / 罗伯特·瑞安 / 露丝·赫希 / 帕特里夏·科林奇
类型: 剧情 / 爱情
制片国家/地区: 美国
语言: 英语 / 德语
上映日期: 1944-06-01
片长: 102 分钟(copyright length) / 101 分钟(Turner library print)
IMDb链接: tt0036418

Tender Comrade的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Tender Comrade》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Tender Comrade的影评 · · · · · · (全部 0 条)


以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Tender Comrade的评论:
feed: rss 2.0