Counter Attack 2 (2003)

导演: 陈志舜 / Takahashi Fukura / 唐伟成 / Ching Chung Wu / 杨权 / Wang Lung Yi
主演: Robert Chan / 唐伟成
类型: 动作
制片国家/地区: 香港
语言: 英语
上映日期: 2003-11-30(香港)
IMDb链接: tt0375656
暂无评分

Counter Attack 2的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Counter Attack 2》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Counter Attack 2的影评 · · · · · · (全部 0 条)


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Counter Attack 2的评论:
feed: rss 2.0