O-Tora-san no homu ran (1958)

导演: 小田基义
类型: 喜剧
制片国家/地区: 日本
语言: 日语
上映日期: 1958-03-18
又名: Honorable Tora's Home Run
IMDb链接: tt0420029
暂无评分

O-Tora-san no homu ran的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《O-Tora-san no homu ran》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

O-Tora-san no homu ran的影评 · · · · · · (全部 0 条)


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅O-Tora-san no homu ran的评论:
feed: rss 2.0