Why We Bang (2006)

导演: Clifford Jordan
主演: Crip Gang / Blood Gang / Police
类型: 纪录片 / 犯罪
官方网站: http://www.streetgangs.com/
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2006-12-03
IMDb链接: tt0954354
暂无评分

Why We Bang的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

我要写影评

Why We Bang的影评 · · · · · · (全部 0 条)


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Why We Bang的评论:
feed: rss 2.0