Why We Bang (2006)

导演: Clifford Jordan
主演: Crip Gang / Blood Gang / Police
类型: 纪录片 / 犯罪
官方网站: http://www.streetgangs.com/
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2006-12-3
IMDb链接: tt0954354

Why We Bang的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Why We Bang》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Why We Bang的影评 · · · · · · (全部 0 条)


豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Why We Bang的评论:
feed: rss 2.0