Compagni di scuola (1988)

导演: 卡洛·维尔多内
主演: 卡洛·维尔多内 / 南茜·布尼里 / Athina Cenci
类型: 剧情 / 喜剧
制片国家/地区: 意大利
语言: 意大利语
上映日期: 1988-12-21
片长: 120 分钟
IMDb链接: tt0094901
目前无人评价

Compagni di scuola的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Compagni di scuola》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Compagni di scuola的影评 · · · · · · (全部 0 条)


豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Compagni di scuola的评论:
feed: rss 2.0