Waiting for Waiting for Godot (1983)

导演: 德里克·贾曼
类型: 纪录片 / 短片
制片国家/地区: 英国
上映日期: 1983
片长: UK: 18 分钟
IMDb链接: tt0358270

Waiting for Waiting for Godot的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Waiting for Waiting for Godot》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Waiting for Waiting for Godot的影评 · · · · · · (全部 0 条)


以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Waiting for Waiting for Godot的评论:
feed: rss 2.0