Picnic at Ray's (1975)

导演: 德里克·贾曼
制片国家/地区: 英国
语言: 英语
上映日期: 1975
IMDb链接: tt0320276
暂无评分

Picnic at Ray's的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Picnic at Ray's》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Picnic at Ray's的影评 · · · · · · (全部 0 条)


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Picnic at Ray's的评论:
feed: rss 2.0