Jie看过的电影/越南(4)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-4 / 4
 • 野战排 / Platoon / 杀戮战场(港) / 前进高棉(台) [可播放]
 • 1986-12-19 / 威廉·达福 / 查理·辛 / 汤姆·贝伦杰 / 凯斯·大卫 / 凯文·狄龙 / 马克·摩斯 / 约翰尼·德普 / 福里斯特·惠特克 / 理查德·埃德森 / 奥利佛·斯通 / 托尼·托德 / 美国 / 英国 / 奥利佛·斯通 / 120分钟 / 野战排 / 动作 / 剧情 / 战争 / 奥利佛·斯通 Oliver Stone / 英语 / 越南语
 • 2020-12-05 标签: 美国 越南
 • 猎鹿人 / The Deer Hunter / 越战猎鹿人(台) / 猎鹿者(港) [可播放]
 • 1978-12-08(美国) / 罗伯特·德尼罗 / 约翰·凯泽尔 / 约翰·萨维奇 / 克里斯托弗·沃肯 / 梅丽尔·斯特里普 / 乔治·杜兹达扎 / 查克·阿斯佩格伦 / 雪莉·斯托勒 / 拉特安亚·阿尔达 / 玛迪·卡普兰 / 艾米·莱特 / 理查德·库斯 / 乔·格里法西 / Victoria Karnafel / 詹姆斯·卡尔 / Michael Santiago / 美国 / 迈克尔·西米诺 / 182分钟 / 猎鹿人 / 剧情 / 战争 / 迈克尔·西米诺 Michael Cimino / 德里克·沃什伯恩 Deric Washburn / 路易斯·加芬克尔 Louis Garfinkle / 奎因·K·雷德克 Quinn K. Redeker / 英语 / 俄语 / 越南语 / 法语 / 粤语
 • 2020-11-27 标签: 美国 越南
 • 现代启示录 / Apocalypse Now / 当代启示录 [可播放]
 • 1979-05-19(戛纳电影节) / 1979-08-15(美国) / 马丁·辛 / 马龙·白兰度 / 罗伯特·杜瓦尔 / 弗雷德里克·福瑞斯特 / 山姆·伯顿斯 / 劳伦斯·菲什伯恩 / 阿尔伯特·海尔 / 哈里森·福特 / 丹尼斯·霍珀 / G•D•斯普拉德林 / 斯科特·格伦 / 詹姆斯·基恩 / 克里·罗塞尔 / 辛西娅·伍德 / 考林·加普 / 琳达·卡朋特 / 杰克·唐蒂博 / 格伦·沃肯 / 达米安·利克 / 赫布·赖斯 / 马克·科波拉 / 比尔·格雷厄姆 / 杰瑞·罗斯 / 迪克·怀特 / 克里斯蒂安·马康 / 奥萝尔·克莱芒 / 弗兰克·维拉德 / 罗曼·科波拉 / 吉安-卡洛·科波拉 / 弗朗西斯·福特·科波拉 / 李·厄米 / 乔·艾斯特维兹 / 拉瑞·弗兰科 / 吉姆·盖恩斯 / 埃文·A·洛特曼 / 查尔斯·罗宾逊 / 维托里奥·斯托拉罗 / 美国 / 弗朗西斯·福特·科波拉 / 147分钟(公映版) / 183分钟(最终剪辑版) / 196分钟(重生版) / 现代启示录 / 剧情 / 战争 / 约翰·米利厄斯 John Milius / 弗朗西斯·福特·科波拉 Francis Ford Coppola / 迈克尔·海尔 Michael Herr / 约瑟夫·康拉德 Joseph Conrad / 英语 / 法语 / 高棉语 / 越南语
 • 2020-11-22 标签: 美国 越南
 • 青木瓜之味 / Mùi đu đủ xanh / 番木瓜香 / 青木瓜的滋味
 • 1993-06-08 / 陈女燕溪 / 如琼 / 张氏禄 / 基奥·索万纳文 / 阮映华 / 阮福洪侅·霍·霍伊 / Ngoc Trung Tran / 凡莎·塔利斯曼 / Van Oanh Nguyen / Gerard Neth / Nhat Do / Thi Hai Vo / Thi Thanh Tra Nguyen / Lam Huy Bui / Xuan Thu Nguyen / Van Chung Le / Tho Phuong / Long Chau / Thi Van Khanh Truong / Hông Hanh Luguern / Ba Hang Phan / 越南 / 法国 / 陈英雄 / 104 分钟 / 青木瓜之味 / 剧情 / 音乐 / 爱情 / 陈英雄 Anh Hung Tran / 越南语
 • 2020-05-01 标签: 越南
Jie

Jie

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序