MiniiiY想看的电影/匈牙利(6)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-6 / 6
 • 日暮 / Napszállta / 日落红尘(港) / Sunset
 • 2018-09-03(威尼斯电影节) / 2018-09-27(匈牙利) / 弗拉德·伊凡诺夫 / 苏珊娜·伍艾斯特 / 伊夫林·多布斯 / 比约恩·弗赖贝格 / 尤莉·贾卡比 / 朱迪特·巴多斯 / 列文特·莫尔纳 / 乌尔斯·瑞恩 / 莫妮卡·巴尔赛 / 马尔桑·恰尼克 / 桑德尔·泽绍特 / 米克洛什·B·塞凯伊 / 考蒂·拉扎尔 / 米哈伊·科莫斯 / Tamás Varga / Balázs Czukor / 阿伦·奥泽 / Ákos Horváth / László Melis / Péter Györi / Gábor Németh / Péter Kertész / 亚诺什·库尔考 / 山大·特赫斯 / 列文特·奥尔班 / 塔马斯·珀咖 / Tamás Fodor / 匈牙利 / 法国 / 拉斯洛·奈迈施 / 142分钟 / 日暮 / 剧情 / 拉斯洛·奈迈施 Laszlo Nemes / 克拉拉·罗耶 Clara Royer / 马蒂厄·塔波尼尔 Matthieu Taponier / 匈牙利语 / 德语
 • 2018-08-22 标签: 匈牙利
 • 都灵之马 / A Torinói ló / 都灵老马(港) / The Turin Horse
 • 2011-03-31(匈牙利) / 亚诺什·代尔日 / 艾丽卡·博克 / 米哈伊·科莫斯 / 米罗斯拉夫·克罗博特 / 匈牙利 / 法国 / 德国 / 瑞士 / 贝拉·塔尔 / 阿尼亚斯·赫拉尼茨基 / 155分钟 / 都灵之马 / 剧情 / László Krasznahorkai / 贝拉·塔尔 Béla Tarr / 匈牙利语 / 德语
 • 2016-06-22 标签: 匈牙利 法国 德国
 • 撒旦探戈 / Sátántangó / Satan's Tango / 撒旦探戈
 • 1994-04-28 / 普吉·霍瓦特 / 拉斯洛·费卢戈希 / Irén Szajki / 奥尔弗雷德·亚劳伊 / 彼得·多鲍伊 / 班纳·米霍克 / 佐坦·卡蒙地 / Erzsébet Gaál / 米克洛什·B·塞凯伊 / 埃娃·奥尔马希·奥尔贝特 / 艾丽卡·博克 / 米哈伊·维格 / György Barkó / 匈牙利 / 德国 / 瑞士 / 贝拉·塔尔 / 450分钟 / 撒旦探戈 / 剧情 / 悬疑 / László Krasznahorkai / Béla Tarr / 匈牙利语
 • 2016-06-22 标签: 匈牙利
 • 田园风光 / Hukkle / 打尸噎 / 田园风光 [可播放]
 • 2002-10-24 / Eszter Ónodi / Attila Kaszás / Ági Margittay / Ildikó Kovács / 匈牙利 / 乔治·巴勒菲 / 78 分钟 / 田园风光 / 犯罪 / 悬疑 / 剧情 / György Pálfi / 匈牙利语 / 捷克语
 • 2013-12-20 标签: 匈牙利
 • 人体雕像 / Taxidermia / 百年癫狂 / 追求不朽的人
 • 2006-08-23 / 查巴·策勒 / 格雷戈里·特罗萨尼 / 马克·比肖夫 / 斯蒂芬·吉利斯萨 / 皮洛斯卡·莫尔纳 / Gábor Máté / Géza Hegedüs D. / Zoltán Koppány / 艾尔文·莱德 / Adél Stanczel / Lajos Parti Nagy / János Gyuriska / Iván Dengyel / Péter Blaskó / Réka Lemhényi / Anita Tóth / István Hunyadkürthy / Tibor Kocsis / Géza Balkay / Norbert Növényi / Péter Vida / 玛丽·纳吉 / 匈牙利 / 奥地利 / 法国 / 乔治·巴勒菲 / USA: 91 分钟 / 人体雕像 / 剧情 / György Pálfi / Zsófia Ruttkay / 匈牙利语 / 英语 / 俄语
 • 2013-12-20 标签: 匈牙利
 • 鲸鱼马戏团 / Werckmeister harmóniák / 残缺的和声(港) / 和睦相处
 • 2000-07-12 / 拉尔斯·鲁道夫 / 彼得·菲茨 / 汉娜·许古拉 / 亚诺什·代尔日 / 焦科·罗西奇 / 塔马斯·维兹曼 / 费伦茨·卡洛伊 / 米哈伊·科莫斯 / 普吉·霍瓦特 / 埃妮克·伯尔彻克 / 埃娃·奥尔马希·奥尔贝特 / Irén Szajki / 奥尔弗雷德·亚劳伊 / György Barkó / Lajos Dobák / 安德拉斯·费克特 / 彼得·多鲍伊 / Géza Balkay / 考蒂·拉扎尔 / 拉斯洛·费卢戈希 / 久洛·保尔 / 班纳·米霍克 / Mátyás Dráfi / 约瑟夫·罗伯戈 / Erika Horineczky / Tibor Komáromi / 匈牙利 / 意大利 / 德国 / 法国 / 贝拉·塔尔 / 阿尼亚斯·赫拉尼茨基 / 145 分钟 / 鲸鱼马戏团 / 剧情 / 悬疑 / 拉斯洛·卡撒兹纳霍凯 László Krasznahorkai / 贝拉·塔尔 Béla Tarr / 彼得·多鲍伊 Péter Dobai / Gyuri Dósa Kiss / 哲尔吉·费赫尔 György Fehér / 匈牙利语 / 斯洛伐克语
 • 2012-11-15 标签: 匈牙利
MiniiiY

MiniiiY

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序