tichý想看的电影/Cinéastes(6)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-6 / 6
  • 德莱叶 / Cinéastes de notre temps - Carl Th. Dreyer
  • 1965-04-08(法国) / 卡尔·西奥多·德莱叶 / 安娜·卡里娜 / 普雷本·勒尔多夫·雷 / 亨里克·马伯克 / 丽斯贝斯·穆文 / 犹根·鲁斯 / 本特·罗斯 / 法国 / 埃里克·侯麦 / 60分钟 / 德莱叶 / 纪录片 / 法语
  • 2014-01-31 标签: français EricRohmer Cinéastes
tichý

tichý

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签