Ashnls想看的电影/Cult(5)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-5 / 5
 • 上海异人娼馆 / Les fruits de la passion / 支那人形 / Fruits of Passion
 • 1981-06-03 / 依莎贝尔·伊利尔斯 / 克劳斯·金斯基 / 阿丽尔·朵巴丝勒 / 山口小夜子 / 新高恵子 / 高桥瞳 / 藤田敏八 / 池畑慎之介 / 日野利彦 / 龟渕友香 / 法国 / 日本 / 寺山修司 / 83 分钟 / 上海异人娼馆 / 剧情 / 情色 / 寺山修司 / 粤语 / 日语 / 英语 / 法语
 • 2018-05-17 标签: 情色 日本 法国 Cult
 • 杀人番茄 / Attack of the Killer Tomatoes / 杀人番茄
 • 1981-12-26 / 大卫·米勒 / Patrick Browning / Donna Woodrum / Al Sklar / Gordon Ross / 杰克·雷利 / J. Stephen Peace / Art K. Koustik / 埃里克·克里斯马斯 / 格雷格·白尔杰 / 达纳·艾希布鲁克 / Burt Miller / 美国 / 约翰·德·贝洛 / 87 分钟 / 90 分钟(director's cut) / 杀人番茄 / 喜剧 / 恐怖 / 科幻 / 歌舞 / Costa Dillon / 约翰·德·贝洛 John De Bello / 英语
 • 2012-05-25 标签: Cult
 • 人体雕像 / Taxidermia / 百年癫狂 / 追求不朽的人
 • 2006-08-23 / 查巴·策勒 / 格雷戈里·特罗萨尼 / 马克·比肖夫 / 斯蒂芬·吉利斯萨 / 皮洛斯卡·莫尔纳 / Gábor Máté / Géza Hegedüs D. / Zoltán Koppány / 艾尔文·莱德 / Adél Stanczel / Lajos Parti Nagy / János Gyuriska / Iván Dengyel / Péter Blaskó / Réka Lemhényi / Anita Tóth / István Hunyadkürthy / Tibor Kocsis / Géza Balkay / Norbert Növényi / Péter Vida / 玛丽·纳吉 / 匈牙利 / 奥地利 / 法国 / 乔治·巴勒菲 / USA: 91 分钟 / 人体雕像 / 剧情 / György Pálfi / Zsófia Ruttkay / 匈牙利语 / 英语 / 俄语
 • 2011-06-17 标签: Cult
 • 粉红色的火烈鸟 / Pink Flamingos / 粉红火鹤(台)
 • 1972-03-17 / 迪韦恩 / 大卫·劳克里 / 玛丽·薇薇安·皮尔斯 / 敏科·斯荳 / 伊迪丝·梅西 / 钱宁·威尔罗伊 / 库基·米勒 / 保罗·斯威夫特 / 苏珊·沃尔什 / 帕特·莫兰 / 史蒂夫·耶格尔 / 玛吉·斯基德莫尔 / Howard Gruber / 约翰·沃特斯 / Van Smith / Max Mueller / 美国 / 约翰·沃特斯 / 108分钟(重制版) / 93分钟(原版) / 粉红色的火烈鸟 / 喜剧 / 犯罪 / 约翰·沃特斯 John Waters / 英语
 • 2011-04-18 标签: Cult
 • 猎人之夜 / The Night of the Hunter / 猎人的夜晚 / 暗夜寻宝 [可播放]
 • 1955-09-29 / 罗伯特·米彻姆 / 谢利·温特斯 / 丽莲·吉许 / 詹姆斯·格利森 / 伊馥林·瓦登 / 皮特·格拉维斯 / Gloria Castillo / 唐·贝多 / Sally Jane Bruce / 比利·蔡平 / 美国 / 查尔斯·劳顿 / 92 分钟 / 猎人之夜 / 犯罪 / 惊悚 / 黑色电影 / James Agee / 英语
 • 2011-04-04 标签: 黑色 Cult
Ashnls

Ashnls

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签