チョちょ.♥看过的电影(346)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-15 / 346
 • 海洋之诗 / Поэма о море / 海之歌 / Poem Of The Sea
 • 1958-11-04(苏联) / 鲍里斯·安德列耶夫 / Yevgeni Gurov / Yevgeni Bondarenko / 瓦莲京娜·弗拉基米罗娃 / Mikhail Romanov / Natalya Naum / 鲍里斯·里瓦诺夫 / Ivan Kozlovsky / 季娜伊达·基里延科 / 苏联 / 尤丽娅·索恩采娃 / USA: 95 分钟 / 海洋之诗 / 剧情 / Aleksandr Dovzhenko / 俄语
 • 2011-09-22
 • 激流 / Torrent / 激流
 • 1926-02-08 / 葛丽泰·嘉宝 / 马克·斯旺 / 阿瑟·埃蒙德·卡鲁维 / 格特鲁德·奥姆斯特德 / Lucien Littlefield / Lillian Leighton / 玛莎·马托克斯 / 塔利·马绍尔 / 爱德华·康奈利 / 多萝西·塞巴斯蒂安 / Lucy Beaumont / 里卡多·柯兹 / André Cheron / 美国 / 蒙塔·贝尔 / 87 分钟(20.7 fps) / 88 分钟(Turner library print) / 激流 / 剧情 / 爱情 / Dorothy Farnum / Katherine Hilliker / H·H· 考德威尔 H.H. Caldwell / Vicente Blasco Ibáñez / 英语
 • 2011-09-22
 • 魔女玛塔 / Mata Hari [可播放]
 • 1931-12-26 / 葛丽泰·嘉宝 / 拉蒙·诺瓦罗 / 莱昂纳尔·巴里摩尔 / Maude Turner Gordon / C·亨利·戈登 / Isabelle Keith / Anthony Jowitt / Lennox Pawle / Sarah Padden / 刘易斯·斯通 / 米哈伊尔·维萨罗夫 / 卡伦·莫利 / 玛塔·哈里 / 海伦·杰尔姆·埃迪 / Gordon De Main / 弗兰克·雷歇尔 / 罗伊·巴克罗夫特 / 布朗什·弗雷德里克 / William Bailey / 米沙·奥尔 / 哈利·考丁 / 塞茜尔·坎宁安 / 艾德蒙·布里斯 / 弗雷德里克·波顿 / Alec B. Francis / Reginald Barlow / 美国 / 乔治·菲兹莫里斯 / 89分钟 / 魔女玛塔 / 剧情 / 爱情 / 弗朗茨·舒伯特 Franz Schubert / 英语
 • 2011-09-22
 • 夏日之恋 / My Summer of Love / 夏日恋曲
 • 2004-11-05(英国) / 娜塔莉·普莱斯 / 艾米莉·布朗特 / 帕迪·康斯戴恩 / 英国 / www.mysummeroflove.co.uk / 帕维乌·帕夫利科夫斯基 / 86分钟 / 夏日之恋 / 剧情 / 爱情 / 惊悚 / 同性 / 保罗·帕夫利克夫斯基 Pawel Pawlikowski / Michael Wynne / Helen Cross / 英语
 • 2011-09-22
 • 禁果游戏 / Hra o jablko / The Apple Game
 • 1978-06-09 / Dagmar Bláhová / 伊日·门泽尔 / 耶里·柯达特 / Nina Popelíková / 博胡什·扎霍尔斯基 / 伊里·拉布斯 / Jana Synková / Katerina Burianová / Jitka Nováková / Jana Pracharová / 尼娜·蒂维斯科娃 / Miroslav Korínek / 弗拉迪米尔·赫拉巴内克 / 彼得·纳罗兹尼 / Daniela Pokorná / 伊特卡·采尔霍娃 / Stepán Kucera / Tereza Kucerová / Evelyna Steimarová / 捷克斯洛伐克 / 维拉·希蒂洛娃 / Argentina: 100 分钟 / 禁果游戏 / 喜剧 / 剧情 / 维拉·希蒂洛娃 Věra Chytilová / Kristina Vlachová / 捷克语
 • 2011-09-22
 • 乱世英豪 / Marketa Lazarová / Małgorzata, córka Łazarza / Marketa Lazarova
 • 1967-11-24 / 玛格达·瓦沙里奥娃 / 约瑟夫·克姆尔 / Nada Hejna / 雅罗斯拉夫·毛奇卡 / 弗兰蒂泽克·维莱基 / Zdenek Rehor / Otto Sevcík / 马丁·鲁热克 / Marie Tomásová / Václav Sloup / Ladislav Trojan / Gabriela Vránová / Karolina Slunécková / Harry Studt / 克劳斯-彼得·蒂勒 / 兹德涅克·斯捷潘内克 / 伊万·帕卢赫 / 扬·波汉 / Karla Chadimová / Antonie Hegerlíková / Vlastimil Harapes / Antonín Hardt / Michal Kozuch / Zdenek Kutil / 彼得·科斯特卡 / 奥托·拉茨科维奇 / Zdenek Kryzánek / 帕维尔·兰多夫斯基 / 弗拉迪米尔·门西克 / Pavla Polaskova / 捷克斯洛伐克 / 法兰提塞·维拉席 / 162 分钟 / 乱世英豪 / 剧情 / 历史 / 爱情 / Frantisek Pavlicek / Frantisek Vlácil / Vladislav Vancura / 捷克语
 • 2011-09-22
 • 命运无常 / Sorstalanság / 非关命运 / 天劫(港)
 • 2005-02-10(匈牙利) / Marcell Nagy / Béla Dóra / Áron Dimény / Zsolt Dér / András M. Kecskés / Tibor Mertz / Péter Vida / Endre Harkányi / Gábor Nyiri / Béla Spindler / 阿伦·奥泽 / Anita Tóth / Éva Vándor / József Lukács / István Uri / 米克洛什·B·塞凯伊 / Zoltán Varga / Károly Nemcsák / Gábor Máté / Ádám Rajhona / András Salamon / 朱迪特·谢尔 / Béla Paudits / Pál Oberfrank / Péter Vallai / 约泽夫·斯扎瓦斯 / Attila Beszterczey / Zoltán Barabás Kis / Dávid Szanitter / József Jámbor / 马泰·豪曼 / Adrien Táncos / Sándor ifj. Kõmíves / 伊尔迪科·托特 / László ifj. Jászai / Gáspár Mesés / Krisztián Kolovratnik / László Kövesdi / Péter Szokolai / Attila Dolmány / Géza Schramek / Lajos Kulcsár / István Mészáros / 桑德尔·泽绍特 / 亚诺什·巴恩 / Zoltán Dózsa / Ernõ Fekete / Miklós Benedek / Tamás Dunai / Gábor Ferenczi / 彼得·豪曼 / József Gyabronka / Sándor Halmágyi / 安东尼·塞尔纳 / Mari Csomós / 丹尼尔·克雷格 / Andor Lukáts / 奥丝·图思 / 马尔塔·巴科 / György Bõsze / Krisztina Bíró / Zoltán Bezerédy / Géza Balkay / György Barkó / László Baranyi / István Göz / György Gazsó / Ildikó Kishonti / Olga Koós / Ferenc Lengyel / Attila Magyar / 考蒂·拉扎尔 / 皮洛斯卡·莫尔纳 / 若尔特·拉斯洛 / Judit Meszléry / László Méhes / Vilmos Kun / Gergely Kocsis / Csaba Gieler / József Kelemen / Jenõ Kiss / 瓦勒腊坎尼斯切斯席夫 / István Komlós / 洛约什·科瓦奇 / Zsolt Kovács / László Joó / Andrea Ladányi / György Hunyadkürthy / Ágnes Olasz / 匈牙利 / 德国 / 英国 / 拉乔斯·科泰 / 140分钟 / 134分钟(多伦多电影节) / 命运无常 / 剧情 / 战争 / 伊姆雷·凯尔泰斯 Imre Kertész / 匈牙利语 / 英语 / 德语 / 依地语 / 希伯来语 / 波兰语
 • 2011-09-22
 • 不可饶恕 / Unforgiven / 豪情盖天(港) / 杀无赦(台) [可播放]
 • 1992-08-03(美国) / 克林特·伊斯特伍德 / 吉恩·哈克曼 / 摩根·弗里曼 / 理查德·哈里斯 / 杰姆·沃尔福特 / 绍尔·鲁宾内克 / 弗兰西丝·费舍 / 安娜·莱文 / 大卫·木西 / 罗伯·坎贝尔 / 安东尼·詹姆斯 / 塔拉·弗莱德里克 / 贝弗利·埃略特 / 莉萨·雷波-马特尔 / 乔西·史密斯 / 罗伯·坎贝尔 / 美国 / 克林特·伊斯特伍德 / 131分钟 / 不可饶恕 / 剧情 / 西部 / 大卫·韦伯·皮普尔斯 David Webb Peoples / 英语
 • 2011-09-22
 • 呼啸山庄 / Wuthering Heights / 呼啸山庄
 • 2009-08-30(英国) / 汤姆·哈迪 / 夏洛特·莱利 / 安德鲁·林肯 / 莎拉·兰卡夏尔 / 伯恩·戈曼 / 罗莎琳德·霍尔斯特德 / 瑞贝卡·奈特 / 安德鲁·郝雷 / Molly Howe / 杰克·奥康奈尔 / Shaughan Seymour / 汤姆·佩恩 / Sia Berkeley / 凯文·麦克纳利 / 英国 / 科奇·吉尔佐 / 142分钟(电视电影) / 呼啸山庄 / 剧情 / 爱情 / 英语
 • 2011-09-22
 • 生命之树 / The Tree of Life / 生命树(港) / 永生树(台) [可播放]
 • 2011-05-16(戛纳电影节) / 2011-05-27(美国部分上映) / 布拉德·皮特 / 西恩·潘 / 杰西卡·查斯坦 / 亨特·麦奎肯 / 拉勒米·艾普勒 / 泰伊·谢里丹 / 费奥纳·肖 / 威尔·华莱士 / 科尔·科伯恩 / 杰克逊·赫斯特 / 克里斯塔尔·曼特孔 / 艾琳·贝达 / 卡瑞·玛切特 / 乔安娜·高茵 / 金伯利·惠伦 / Jennifer Sipes / 达利普·辛格 / 布雷登·惠森亨特 / 美国 / www.twowaysthroughlife.com/ / 泰伦斯·马力克 / 139分钟 / 189分钟(蓝光版) / 生命之树 / 剧情 / 奇幻 / 家庭 / 泰伦斯·马力克 Terrence Malick / 英语
 • 2011-09-22
 • 皮娜 / Pina / 翩娜(港) / 皮娜·鲍什
 • 2011-02-13(柏林电影节) / 2011-02-24(德国) / 雷吉娜·阿德文托 / 玛洛·艾劳多 / 露特·阿马兰特 / 豪尔赫·普埃尔塔 / 皮娜·鲍什 / 赖纳·贝尔 / 安德烈·别列津 / 达米亚诺·奥塔维奥·比吉 / 贝内迪克特·比耶 / 阿莱斯·库切克 / 克莱芒蒂娜·德吕伊 / 约瑟芬·安·恩迪科特 / 卢茨·弗尔斯特 / 巴勃罗·阿朗·希梅诺 / 梅希特希尔德·格罗斯曼 / 德国 / 法国 / 英国 / www.pina-film.de / 维姆·文德斯 / 103分钟 / 皮娜 / 纪录片 / 歌舞 / 维姆·文德斯 Wim Wenders / 德语 / 法语 / 英语 / 西班牙语 / 意大利语 / 韩语 / 克罗地亚语 / 葡萄牙语 / 俄语
 • 2011-09-22
 • 禁宫情妓 / La putain du roi / 国王的娼妇 / The King’s Whore
 • 1990-11-14(法国) / 提摩西·道尔顿 / 瓦莱丽亚·戈利诺 / 斯特凡纳·弗雷斯 / 鲁吉·伯诺斯 / 萨莎·达尔文 / 英国 / 奥地利 / 法国 / 意大利 / 阿塞尔·科蒂 / 138分钟 / 禁宫情妓 / 冒险 / 剧情 / 历史 / 爱情 / 战争 / Axel Corti / 丹尼尔·维加 Daniel Vigne / 弗雷德里克·拉菲尔 Frederic Raphael / 法语 / 英语
 • 2011-09-22
<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 24 后页>
チョちょ.♥

チョちょ.♥

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签