Khaleesi看过的电影/韩国(7)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-7 / 7
 • 奸臣 / 간신 / The Treacherous
 • 2015-05-21(韩国) / 朱智勋 / 金康宇 / 林智妍 / 千虎珍 / 李裕英 / 金贤秀 / 高庚杓 / 柳善英 / 孙秀贤 / 全汝彬 / 崔日华 / 金善荷 / 金利媛 / 朴明申 / 金钟求 / 金南熙 / 朴恩瑛 / 朴敬贞 / 金熙昌 / 吴昌庆 / 琴东贤 / 金江日 / 金贞薰 / 韩国 / 闵奎东 / 133分钟 / 奸臣 / 剧情 / 古装 / 情色 / 闵奎东 Kyu-Dong Min / 韩语
 • 2015-09-19 标签: 古装 剧情 韩国 情色
 • 杀人回忆 / 살인의 추억 / 谋杀回忆 / 杀手回忆录
 • 2003-05-02(韩国) / 宋康昊 / 金相庆 / 金雷河 / 宋在浩 / 朴努植 / 朴海日 / 边熙峰 / 高瑞熙 / 郑仁仙 / 申文成 / 廉惠兰 / 朴镇宇 / 權炳吉 / 李东勇 / 吴龙 / 趙德濟 / 金周灵 / 崔钟律 / 孙康国 / 柳泰浩 / 徐永嬅 / 全美善 / 刘承睦 / 李在应 / 李大贤 / 韩国 / 奉俊昊 / 131分钟 / 杀人回忆 / 犯罪 / 剧情 / 悬疑 / 惊悚 / 奉俊昊 Joon-ho Bong / 沈成宝 Sung Bo Shim / 金光林 Kwang-rim Kim / 韩语
 • 2013-08-02 标签: 韩国 犯罪 悬疑
 • 熔炉 / 도가니 / 无声呐喊(港) / 漩涡
 • 2011-09-22(韩国) / 孔侑 / 郑有美 / 金志映 / 金贤秀 / 郑仁絮 / 白承焕 / 张光 / 严孝燮 / 许在浩 / 郑亨锡 / 林铉成 / 全国焕 / 金周灵 / 金智怜 / 李相熹 / 洪锡然 / 金民尚 / 张素妍 / 严智星 / 韩国 / 黄东赫 / 125分钟 / 熔炉 / 剧情 / 孔枝泳 Ji-young Gong / 黄东赫 Dong-hyuk Hwang / 韩语
 • 2012-06-03 标签: 人性 韩国 犯罪
 • 阳光姐妹淘 / 써니 / 阳光姊妹淘(港) / 桑尼
 • 2011-05-04(韩国) / 沈恩京 / 闵孝琳 / 姜素拉 / 南宝拉 / 陈熙京 / 金时厚 / 柳好贞 / 朴真珠 / 金甫美 / 千禹熙 / 李璟荣 / 高俊 / 荷承里 / 金元海 / 楊朱虎 / 柳惠琳 / 朴赫民 / 高水熙 / 고수희 / 金叡园 / 洪真熙 / 崔秀林 / 金玺碧 / 杨喜京 / 李俊赫 / 金宣敬 / 成志娄 / 金惠玉 / 韩国 / 姜炯哲 / 124分钟 / 135分钟(导演剪辑版) / 阳光姐妹淘 / 剧情 / 喜剧 / 姜炯哲 Hyeong-Cheol Kang / 李炳宪 Byeong-Heon Lee / 韩语
 • 2012-05-20 标签: 韩国 成长 温情 友情
Khaleesi

Khaleesi

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签