yohoooooo小熊想看的电影/MiklósJancsó(1)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-1 / 1
  • 无望的人们 / Szegénylegények / 死囚 / The Hopeless Ones
  • 1966-01-06(匈牙利) / 佐尔坦·拉蒂诺维茨 / 蒂博尔·莫尔纳 / 加博尔·奥加尔迪 / 亚诺什·格尔拜 / 安德拉斯·科扎克 / 贝洛·鲍尔希 / 约瑟夫·毛道劳什 / 亚诺什·科尔陶伊 / 匈牙利 / 米克洛斯·杨索 / János Gálcsiki / 90分钟 / 无望的人们 / 剧情 / 战争 / Gyula Hernádi / 匈牙利语
  • 2012-07-17 标签: MiklósJancsó
yohoooooo小熊

yohoooooo小熊

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签