yohoooooo小熊想看的电影/AkiKaurismaki(1)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-1 / 1
  • 我聘请了职业杀手 / I Hired a Contract Killer / 我雇了一名合约杀手 / 我聘请了职业杀手 [可播放]
  • 1990-09-13 / 让-皮埃尔·利奥德 / 肯尼斯·考利 / 伊莫金·克莱尔 / Angela Walsh / T·R·鲍温 / 玛吉·克拉克 / 沃尔特·斯帕罗 / 塞尔日·雷吉亚尼 / 乔·斯特拉莫 / Tex Axile / 阿基·考里斯马基 / Peter Graves / Ette Elliot / 芬兰 / 德国 / 瑞典 / 法国 / 英国 / 阿基·考里斯马基 / 79 分钟 / 我聘请了职业杀手 / 剧情 / 喜剧 / Aki Kaurismäki / 英语 / 芬兰语
  • 2011-12-07 标签: AkiKaurismaki
yohoooooo小熊

yohoooooo小熊

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签